Колоездачи и общински съветници заедно инспектираха велоалеите в София

Заедно на велосипеди обиколиха няколко маршрута в София общински съветници, граждани и представители на неправителствени организации днес.

Целта беше политиците заедно с колоездачите да минат през проблемните точки и да се търсят решения за преодоляването им.

Във велошествието, което стартира от „Московска“ 33, се включиха общинските съветници Симо Колев и Зафир Зарков от ГЕРБ, Марта Георгиева и Иво Божков от Демократична България, представители на Велоеволюция, Критична маса, Българска асоциация за електромобилност, Фондация „Институт за добро управление”, SofiaPass и др.

Първата спирка по маршрута бе на кръстовището на бул. „Витоша“ и „Пенчо Славейков“, където са поставени първите броячи, отчитащи велосипедното движение.

От 8,30 до 9,30 часа са преминали 210 велосипедисти, а от 16,30 до 17,30 камерите са регистрирали 242 колела, отчете Зафир Зарков, който е и зам.-председател на Комисия по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет.

По думите му след около три месеца ще се направи анализ на пилотния проект и ще се определят други точки, на които да бъдат поставени автоматични броячи.

Велошествието премина и по булевардите „Прага“, „Патриарх Евтимий“, „Скобелев“, „Македония“ и др.

Събитието е организирано от Фондация “Офф Медия” в партньорство с фондация “Институт за добро управление”. То е част от проект BG05SFOP001-2.025-0196 “Велосипедно око – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София с фокус велосипедното движение”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Екипът на проекта “Велосипедно око за София” мониторира работата на Столична община по реализиране на велосипедни политики според принципите на добро управление – върховенство на закона, прозрачност и отчетност, гражданско участие, ефективност и ефикасност, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна стратегическа ориентация.

Тази статия е създадена по проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф Медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.


Публикувана на

в