За проекта

Проект: BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Офф Медия“, съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.025-0196-С01. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Обща продължителност на изпълнението на проекта: от 25.08.2022 г. до 31.12.2023 г.

Партньор по проекта:  Фондация „Институт за добро управление“ – https://www.gginstitute.eu/

Обща стойност на проекта:  57 929,26 лв., от които 49239,87 лв. европейско и 8689,39 лв. национално съфинансиране.

Основна цел на проекта: Осъществяване на граждански мониторинг на местните политики и мерки за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение. Ще се даде възможност за по-широко гражданско участие в процесите на взимане на решения, чрез дефиниране на препоръки, идентифициране на проблеми и установяване на подходящи решения.

Целеви групи по проекта:

  • местната администрация, ангажирана с планиране и осъществяване на мерки, свързани с  велосипедния транспорт и нейните служители, общинския съвет, общински предприятия;
  • обществеността в София и в частност потребителите на велосипедна инфраструктура – велосипедисти, водачи на ИЕПС (тротинетки), младежи и хора в активна възраст, любители на спортното колоездене и др.

Основни дейности и очаквани резултати:

  • Д1 Анализ на съществуващите планове и програми, свързани с велосипедния транспорт в София. Изготвяне на методика за граждански мониторинг.

Очакван резултат: Извършен анализ. Изготвен доклад. Изготвена методика за граждански мониторинг.

  • Д2 Граждански мониторинг на изпълнението на плановете и програмите, свързани с велосипедния транспорт и тяхното прилагане от отговорните структури.

Очакван резултат: Интернет страница, онлайн допитване до потребители на велосипедна инфраструктура. Осъществен граждански мониторинг. Изготвен доклад с препоръки.

  • Д3 Kампания за ползите от велосипедното движение за хората и качеството на живот в градската среда.

Очакван резултат: Проведено публично събитие. 8 броя статии, публикувани в онлайн медия с над 500 000 уникални потребителя месечно.

Дейности и резултати

Резултати от Дейност 1:

Резултати от Дейност 2:

Доклад по дейност 2 от проект Велосипедно око за София