Ресурси

Планове и проекти

Стратегическите планови документи на Столичната община включват велосипедния транспорт и велосипедния отдих/туризъм като неизменна част от политики за устойчива градска мобилност. Основополагащ градоустройствен документ, който залага велосипедната мрежа на гр. София и велосипедни връзки с населените места в общината е Общият устройствен план (ОУП). Всички останали стратегически документи се опират на ОУП, като конкретизират велосипедните трасета, залагат техния вид и параметри, определят срокове за инвестиции и взаимосвързаност с по-големи инвестиционни намерения и нужди на Столична община.

План за устойчива градска мобилност  на СО (ПУГМ

Програма за София

София спортува

План за действие за Зелен град (ПДЗГ)

План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г. (ПДУЕК)

„Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“ (КППКАВ)

Общ устройствен план (ОУП), схема “Изграденост на велосипедна мрежа”

Описание и линкове за наредби с изисквания за вело-инфраструктура

Изискванията за изграждане на велосипедна инфраструктура, маркиране и сигнализиране със знаци, са предмет на няколко наредби на национално ниво, които всички общини и отговорни институции следва да спазват. Те са задължителни за общините, проектантите, пътна полиция, общинските инспектори и др., които имат задължения по изграждането и поддръжката на велосипедната инфраструктура и контрола върху велосипедното движение.

Това са: