Ефективни ли са политиките на Столичната община за велосипедните алеи?

Представителите на неправителствени организации участваха в дискусия за активната мобилност и гражданския мониторинг  на велосипевдното движение в София.

Като цяло експертите бяха единодушни, че информацията за велоалеите в София е трудно достъпна и специализирана, а резултатите от проведените политики и мерки са твърде ограничени.

Представителите на „За Земята“, „Велоеволюция“, Българската асоциация за евромобилност и BYCS стигнат до извода, че в СО липсва екип и пряко отговорни служители, които да координират всички аспекти на велосипедната политика, което пречи на ефективното ѝ прилагане.  Все още не е постигната свързана велосипедна мрежа между съществуващите велосипедни алеи, а те пък не отговарят на нормативните изисквания.

Участниците в задълбочения въпросник на „Велосипедно око на София“ коментираха, че инвестиции във велоалеи са направени, но ползите са ограничени. Според тях инфраструктурата ще бъде по-ефективна, ако се положат усилия да се адресира към конкретни нужди на целеви групи (напр. на деца и младежи да се придвижват активно до училище). Разбира се част от този процес би трябвалоо да бъде и последващия мониторинг как се отразяват тези политики.

По време на срещата беше изтъкнато, че картата на велоалеите, която от СО са предоставили по искане на проекта „Велосипедно око за София“, е от декември 2021 г., както и че на нея липсват дадени участъци, където велосипедното движение е регулирано.

Граждански активисти стигнаха до извода, че сред велополитиките на СО има повече примери за неработещи практики, отколкото за работещи. Има стандартизирани решения, с които да спрат паркирането по велоалеи но не го правят – мантинели, колчета и т.н. – посочиха участниците в анкетата.

Препоръката им е СО да поеме ясен ангажимент в дългосрочен план за това кой ще отговаря за велосипедната инфраструктура в София, защото в момента няма координиращ орган или съвет, който да следи прилаганите политики – от замислянето им до прилагането им.

„Велосипедно око на София“

Идеята на проекта е граждански мониторинг да проследява казуси от практиката на анкетирани активни граждани и организации, в които участват по въпроса за велосипедните политики на СО. Като за начало се направи анализ на всички програми, стратегии и политики на СО и се направиха изводи за проблемите.

Проектът е на етап гранждански мониторинг. На сайта на проекта е качена информация за запитванията за достъп до обществена информация (ЗДОИ), осъществени от проекта.

Целта на проекта е накрая да се изготви доклад, който да събира всички различни препоръки към СО по отношение на техните планове, програми и политики, свързани с велосипедното движение.

Тази статия е създадена по проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф Медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.


Публикувана на

в