Две велотрасета са изградени в София през 2022 година

Две велосипедни трасета са изградени в София през 2022 година – по бул. „Самоковско шосе“, велосипедна алея с широчина 3 метра и дължина 2.5 км на стойност 1.9 млн. лв и по бул. „Ботевградско шосе“ (участък от ул. Витиня до ул. Летоструй) – 0.8 км. 

Това стана ясно при общественото обсъждане на бюджета на столицата за 2023 година.

В капиталовата програма на Столична община за 2023 г. е бъдещото проектиране и изграждане на пъмп трак в район „Младост“. Това е гражданско предложение, спечелило едно от първите места за реализиране на граждански проекти по програмата “София избира”. За него са предвидени 36 800 лв за проектиране и 160 000 лв за изграждане на съоръжението, които са заделени в бюджетно перо свързано с озеленяване.

Отчетени за 2022 г. са още средства, свързани с велосипедната инфраструктура – за подготовка на инвестиционни проекти – инженерно-геоложко проучване на скатовете в района на велотрасе около яз. Панчарево и изграждане на станции за велосипеди в центъра на София.

Средствата, фигуриращи в бюджета в перото “Изграждане на велоалеи на територията на Столична община”, в голямата си част не са усвоени. За периода 2020-2023 г. са заделени 4 782 757 лв., от които към 2022 г. се отчитат усвоени едва 1 124 445 лв.

От така представения отчет по капиталовата програма не става ясно кои велоалеи са били планирани за изграждане в периода 2020-2023 г. и за кои от тях са похарчени малко над 1 млн.лв.

Относно източниците на финансиране за изграждане на велоалеи в отчета са посочени малка част собствени средства на общината – 58 660 лв., докато остатъкът похарчени 1 065 785 лв. са дадени в графа “Други източници за финансиране – дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък”.

Публикувани са и тримесечни отчети за усвоените средства за 2023 г. Отново се отчитат похарчени средства за подготовка на проекти, но не и за изграждане на велосипедна инфраструктура за периода април-юни 2023 г.

Прави впечатление липсата на каквато и да е обосновка за включване на инфраструктурни обекти в капиталовата програма. Така например велосипедната инфраструктура е планирана в редица стратегически планове и програми на общината, които са анализирани подробно в проекта “Велосипедно око за София”. В тези планове велоалеите не само са посочени като конкретни участъци, например в Плана за устойчива градска мобилност, но са и посочени очаквани годишни периоди за изграждането им. Предвид видимото изоставане в изграждането на велосипедната мрежа спрямо предвиденото, липсата на яснота кои са предвидените за изграждане велосипедни алеи, е признак за нарушаване на принципите на доброто управление в сферата на велосипедните политики. 

Липсва информация в бюджета за предвидени средства за изграждане на велосипедни паркинги, за поддръжка на велосипедна инфраструктура, както и за съпътстващи мерки за популяризиране на велосипедното движение, каквито също са заложени в стратегически планове на Столичната община (Програма за София, ПУГМ, Програма за качеството на атмосферния въздух и др.).

На общественото обсъждане на бюджета на София главният архитект Здравко Здравков уточни, че има ПУП за линеен парк с велосипедни алеи по протежението на речни корита в Манастирски ливади – изток. В годишната програма за отчуждаване на имоти е включено разширение на ул. „Димитър Пешев“ с бъдещо велосипедно трасе. След конкурс е одобрен проект за пешеходен и велосипеден мост над ул. „Бяла черква“ (Южен парк).

За Зеления ринг с вело и пешеходна алея – с трасе от стара жп линия с отпаднала необходимост, арх. Здравков уточни, че  ПУП за първия участък от гара Пионер до р. Слатинска е обжалван и се чака съдебно решение. Екипът на НАГ е провеждал разговори с министри на транспорта от служебните правителства в последните години за деактуване на терени на НКЖИ и актуването им за общинска сопственост, за да може общината да инвестира в линеен парк с велоалея. Вече са подписани голяма част от общинските актове, очаква се и доклад от Министерство на транспорта. За зеления ринг се очаква и изработване на мострен каталог за велотрасета – съвместна работа с фондация “Зелена линия”.

В презентацията си с предложени инвестиции за 2023 г., някои от които в ход, зам.кметът Джоргов изреди следните обекти с включено изграждане на велосипедна инфраструктура: бул. Филип Кутев, бул. Т.Каблешков, бул. Копенхаген, бул. Източна тангента. Тези обекти се финансират по линия на общественото строителство, като средствата за велосипедни алеи са включени в общия разход по съответните обекти.

Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф Медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган. 


Публикувана на

в